اقتصاد ایران آنلاین 22 شهريور 1394 ساعت 14:28 http://eghtesadeiranonline.com/vdchm6ni-23nwvd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : نرخ بیکاری بهار ۹۴ به ۱۰.۸ درصد رسید -------------------------------------------------- مطابق نتایج به دست آمده از مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۳۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۸درصد است. براساس نتایج به‌دست آمده، ۹.۲ درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص هستند. متن : به گزارش تسنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار بهار94در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیش تر در کل کشور 10.8 درصد بوده است. همچنین مطابق این آمار نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده در فصل بهار، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 38 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.9 درصد و در بین زنان 13/3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 40.3 درصد و در نقاط شهری 37.2 درصد بوده است. در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش تر، جمعیت در سن کار فرض شود.نرخ مشارکت در کل کشور 41.6 درصد به دست می آید و این شاخص در بین مردان 69.2 درصد و در بین زنان 14.4 درصد در نقاط شهری 40.6 درصد و نقاط شهری 40.6 درصد و در نقاط روستایی 44.6 درصد به دست می آید. به گزارش تسنیم،شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیش تر در کل کشور 10.8 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 9.0 درصد و در بین زنان 19.2 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است. به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.0 درصد و در نقاط روستایی 7.6 درصد است. چنانچه جمعیت قعال،15 ساله و بیش تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 10.8 درصد به دست می آید. مقایسه این شاخص در بین استان ها نشان می دهد، استان کهگیلویه و بویراحمد با 16.0 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن، استان البرز با 15.8 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با 5.9 درصد مربوط به استان کرمان است. همچنین در بخش اشتغال ناقص نرخ ها نشان می دهد که این نرخ در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.1 درصد و در نقاط روستایی 10.9 درصد بوده است. نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در فصل بهار 8.2 درصد از جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.1 درصد و در نقاط روستایی 10.9 درصد بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده، 9.2 درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 10.0 درصد و در بین زنان 4.7 درصد و همچنین در نقاط شهری 8.1 درصد و در نقاط روستایی 11.8 درصد بوده است. نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، 3.4 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.4 درصد و در بین زنان 2.6 درصد و همچنین در نقاط شهری 2.9 درصد و در نقاط روستایی 4.4 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری در جمعیت 15 ساله و بیش تر بر حسب جنس به تفکیک استان