بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۶۲۹(%۰.۴۱) +۴۰۸.۴۹۸,۲۲۱۹۸,۶۲۹
آزاد شناور۱۰۶,۰۷۵(%۰.۳۴) +۳۶۰.۵۱۰۵,۷۱۴۱۰۶,۰۷۵
بازاراول۷۰,۱۲۵(%۰.۳۶) +۲۵۱.۴۶۹,۸۷۳۷۰,۱۲۵
بازار دوم۲۰۹,۶۸۵(%۰.۵۱) +۱۰۷۲.۵۲۰۸,۶۱۳۲۰۹,۶۸۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۹۲,۷۷۹(%۵۵.۱۴) +۱۲۶۴۱۷۰۱,۰۲۸,۶۰۹۲,۲۹۲,۷۷۹
جمع تعداد معاملات۶۵,۰۱۳(%-۳.۴۲) -۲۲۲۲۶۵,۰۱۳۶۷,۲۳۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۳۰,۴۹۴(%۰.۳۹) +۱۵۴۲۷۳,۹۱۵,۰۶۷۳,۹۳۰,۴۹۴