بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۱


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۵۷۷(%۰.۰۵) +۵۱.۴۹۵,۵۷۷۹۵,۵۷۷
آزاد شناور۱۰۲,۰۱۷(%-۰.۰۲) -۱۹.۶۱۰۲,۰۱۷۱۰۲,۰۱۷
بازاراول۶۷,۴۵۸(%۰.۰۴) +۲۴.۶۶۷,۴۵۸۶۷,۴۵۸
بازار دوم۲۰۵,۸۰۱(%۰.۰۸) +۱۷۱.۸۲۰۵,۸۰۱۲۰۵,۸۰۱
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۹۲۲,۵۴۰(%۱۵.۲۹) +۴۴۶۷۱۳۲,۹۲۲,۵۴۰۲,۹۲۲,۵۴۰
جمع تعداد معاملات۵۹,۳۳۹(%-۱۳.۸۷) -۸۲۳۳۵۹,۳۳۹۵۹,۳۳۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۹۶,۲۹۴(%-۰.۳۴) -۱۲۸۲۳۳,۷۹۶,۲۹۴۳,۷۹۶,۲۹۴