بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۱۳۶(%۰.۰۴) +۳۳.۳۹۵,۱۳۶۹۵,۱۳۶
آزاد شناور۱۰۱,۶۹۶(%۰.۰۹) +۹۲.۴۱۰۱,۶۹۶۱۰۱,۶۹۶
بازاراول۶۷,۷۶۳(%۰.۰۳) +۲۰.۷۶۷,۷۶۳۶۷,۷۶۳
بازار دوم۲۰۱,۶۲۷(%۰.۰۴) +۸۷.۵۲۰۱,۶۲۷۲۰۱,۶۲۷
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۹,۰۹۷,۴۴۷(%۷۹.۷۲) +۷۲۵۲۲۷۲۹,۰۹۷,۴۴۷۹,۰۹۷,۴۴۷
جمع تعداد معاملات۵۸,۴۸۵(%۲.۵۲) +۱۴۷۲۵۸,۴۸۵۵۸,۴۸۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۲۹,۷۹۷(%۰.۰۴) +۱۶۰۴۳,۷۲۹,۷۹۷۳,۷۲۹,۷۹۷