بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۳,۲۸۴(%۰.۷) +۶۵۴.۸۹۲,۶۲۹۹۳,۲۸۴
آزاد شناور۱۰۱,۰۰۹(%۱.۶۷) +۱۶۸۳.۱۱۰۱,۰۰۹۱۰۱,۰۰۹
بازاراول۶۶,۶۸۷(%۰.۷۵) +۴۹۷.۵۶۶,۱۸۹۶۶,۶۸۷
بازار دوم۱۹۶,۳۹۹(%۰.۶۲) +۱۲۲۳۱۹۵,۱۷۶۱۹۶,۳۹۹
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۴,۶۸۵,۸۳۱(%۳۳.۵۶) +۱۵۷۲۴۶۰۳,۱۱۳,۳۷۱۴,۶۸۵,۸۳۱
جمع تعداد معاملات۹۱,۰۰۸(%-۰.۲۴) -۲۱۴۹۱,۰۰۸۹۱,۲۲۲
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۲۵,۳۲۹(%۱.۸۶) +۶۹۱۸۲۳,۷۲۵,۳۲۹۳,۷۲۵,۳۲۹