بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۲۶۴(%۰.۰۶) +۴۵.۵۷۹,۲۱۸۷۹,۲۶۴
آزاد شناور۸۷,۰۲۶(%۰.۱۳) +۱۱۱.۵۸۶,۹۱۴۸۷,۰۲۶
بازاراول۵۶,۵۳۰(%۰.۱۱) +۶۳.۱۵۶,۴۶۶۵۶,۵۳۰
بازار دوم۱۶۷,۱۸۲(%-۰.۰۵) -۷۶.۱۱۶۷,۱۸۲۱۶۷,۲۵۸
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۸۷,۱۶۷(%-۸.۸۶) -۱۴۹۴۷۴۱,۶۸۷,۱۶۷۱,۸۳۶,۶۴۱
جمع تعداد معاملات۴۶,۷۵۷(%۶.۷۳) +۳۱۴۶۴۳,۶۱۱۴۶,۷۵۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۸,۶۱۸(%۰.۰۶) +۱۸۲۸۳,۳۱۶,۷۹۰۳,۳۱۸,۶۱۸
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر