بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۳۸۲(%۰.۱۳) +۱۰۱.۸۷۹,۳۸۲۷۹,۳۸۲
آزاد شناور۸۷,۳۳۴(%۰.۱۹) +۱۶۳.۳۸۷,۳۳۴۸۷,۳۳۴
بازاراول۵۶,۵۸۷(%۰.۱۹) +۱۰۶.۵۵۶,۵۸۷۵۶,۵۸۷
بازار دوم۱۶۷,۵۸۵(%۰.۰۱) +۲۳.۵۱۶۷,۵۸۵۱۶۷,۵۸۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۳۸۶,۶۱۹(%۵.۲۷) +۱۲۵۸۴۷۲,۳۸۶,۶۱۹۲,۳۸۶,۶۱۹
جمع تعداد معاملات۵۲,۶۰۰(%۰.۸۶) +۴۵۱۵۲,۶۰۰۵۲,۶۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۳۴,۰۴۱(%-۰.۰۶) -۲۱۵۹۳,۳۳۴,۰۴۱۳,۳۳۴,۰۴۱
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر