بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۹,۲۲۵(%۰.۶) +۵۹۵.۴۹۸,۶۲۹۹۹,۲۲۵
آزاد شناور۱۰۶,۷۳۸(%۰.۶۲) +۶۶۳۱۰۶,۰۷۵۱۰۶,۷۳۸
بازاراول۷۰,۷۰۲(%۰.۸۲) +۵۷۷.۲۷۰,۱۲۵۷۰,۷۰۲
بازار دوم۲۱۰,۱۴۲(%۰.۲۲) +۴۵۶.۸۲۰۹,۶۸۵۲۱۰,۱۴۲
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۹۴۲,۵۸۱(%۲۲.۰۸) +۶۴۹۸۰۲۲,۲۹۲,۷۷۹۲,۹۴۲,۵۸۱
جمع تعداد معاملات۶۴,۹۹۸(%-۰.۰۲) -۱۵۶۴,۹۹۸۶۵,۰۱۳
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۵۵,۶۲۱(%۰.۶۴) +۲۵۱۲۷۳,۹۳۰,۴۹۴۳,۹۵۵,۶۲۱