بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۷,۶۹۸(%۰.۱۳) +۹۹.۱۷۷,۵۹۹۷۷,۶۹۸
آزاد شناور۸۵,۱۳۹(%۰.۰۳) +۲۹.۲۸۵,۱۱۰۸۵,۱۳۹
بازاراول۵۵,۰۴۴(%-۰.۳۵) -۱۹۰.۹۵۵,۰۴۴۵۵,۲۳۵
بازار دوم۱۶۵,۹۵۹(%۱.۰۱) +۱۶۷۱.۲۱۶۴,۲۸۸۱۶۵,۹۵۹
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۰۷,۲۰۲(%-۱۰۴.۱۲) -۱۶۷۳۳۹۷۱,۶۰۷,۲۰۲۳,۲۸۰,۵۹۹
جمع تعداد معاملات۵۰,۱۷۲(%-۳۲.۰۳) -۱۶۰۷۱۵۰,۱۷۲۶۶,۲۴۳
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۵۷,۹۹۱(%۰.۰۹) +۳۰۷۲۳,۲۵۴,۹۱۹۳,۲۵۷,۹۹۱
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر