بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۸


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۱,۱۸۲(%۰.۳۱) +۲۴۷.۸۸۰,۹۳۴۸۱,۱۸۲
آزاد شناور۸۹,۶۱۲(%۰.۴۴) +۳۹۴.۴۸۹,۲۱۸۸۹,۶۱۲
بازاراول۵۶,۶۷۳(%۰.۴۴) +۲۵۰.۱۵۶,۴۲۲۵۶,۶۷۳
بازار دوم۱۷۸,۰۹۸(%۰.۰۷) +۱۲۲.۶۱۷۷,۹۷۵۱۷۸,۰۹۸
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۸۹۹,۲۵۶(%-۴.۷۸) -۹۰۸۶۲۱,۸۹۹,۲۵۶۱,۹۹۰,۱۱۸
جمع تعداد معاملات۵۸,۳۳۷(%۹.۱۵) +۵۳۳۸۵۲,۹۹۹۵۸,۳۳۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۰۰,۵۳۷(%۰.۱) +۳۲۴۲۳,۱۹۷,۲۹۵۳,۲۰۰,۵۳۷