کاغذ و مقوا + نمودار


کاغذ و مقوا مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر