بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۹۱۶(%-۰.۱۷) -۱۶۶.۷۰۰
آزاد شناور۱۰۵,۳۶۶(%-۰.۱۹) -۲۰۴.۵۰۰
بازاراول۶۹,۰۱۶(%-۰.۳) -۲۰۸۰۰
بازار دوم۱۹۹,۵۱۸(%۰.۰۶) +۱۲۷.۵۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۳۷,۱۶۸(%۳۱.۲۶) +۶۹۹۳۷۰۰۰
جمع تعداد معاملات۹۸,۴۲۱(%۴۴.۸۶) +۴۴۱۵۴۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۴۸,۹۵۵(%-۰.۱۷) -۶۵۲۹۰۰