بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۲


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۶,۴۳۱(%۰.۷۷) +۶۶۲.۶۸۶,۴۳۱۸۶,۴۳۱
آزاد شناور۹۳,۵۸۰(%۰.۸) +۷۴۶.۶۹۳,۵۸۰۹۳,۵۸۰
بازاراول۶۰,۱۸۳(%۱.۰۸) +۶۵۱.۶۶۰,۱۸۳۶۰,۱۸۳
بازار دوم۱۹۰,۴۶۲(%۰.۲۵) +۴۷۳.۶۱۹۰,۴۶۲۱۹۰,۴۶۲
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۸۶۷,۱۳۸(%-۱۸.۵۱) -۳۴۵۶۴۲۱,۸۶۷,۱۳۸۱,۸۶۷,۱۳۸
جمع تعداد معاملات۵۸,۵۹۳(%-۲۵۰.۵۵) -۱۴۶۸۰۲۵۸,۵۹۳۵۸,۵۹۳
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۴۶۲,۵۳۴(%۱.۱۳) +۳۹۱۰۹۳,۴۶۲,۵۳۴۳,۴۶۲,۵۳۴