بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۲,۶۲۹(%۱.۱۶) +۱۰۷۶.۵۹۱,۵۵۲۹۲,۶۲۹
آزاد شناور۹۹,۳۲۶(%۰.۵۱) +۵۰۹.۴۹۹,۳۲۶۹۹,۳۲۶
بازاراول۶۶,۱۸۹(%۱.۵۳) +۱۰۱۴.۹۶۵,۱۷۴۶۶,۱۸۹
بازار دوم۱۹۵,۱۷۶(%۰.۵) +۹۶۷.۵۱۹۴,۲۰۸۱۹۵,۱۷۶
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۱۱۳,۳۷۱(%-۰.۶۴) -۱۹۸۸۳۳,۱۱۳,۳۷۱۳,۱۳۳,۲۵۴
جمع تعداد معاملات۹۱,۲۲۲(%-۰.۷۱) -۶۴۷۹۱,۲۲۲۹۱,۸۶۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۶۵۶,۱۴۷(%۰.۳۸) +۱۳۹۳۵۳,۶۵۶,۱۴۷۳,۶۵۶,۱۴۷