بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۸


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۱۵۷(%۰.۰۱) +۸.۸۹۸,۱۵۷۹۸,۱۵۷
آزاد شناور۱۰۵,۲۹۹(%۰.۰۵) +۵۲.۲۱۰۵,۲۹۹۱۰۵,۲۹۹
بازاراول۶۹,۷۹۱(%-۰.۰۴) -۲۷.۷۶۹,۷۹۱۶۹,۷۹۱
بازار دوم۲۰۸,۶۷۵(%۰.۰۹) +۱۹۶.۸۲۰۸,۶۷۵۲۰۸,۶۷۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۸۱۳,۶۵۱(%۱۹.۸۶) +۵۵۸۷۰۰۲,۸۱۳,۶۵۱۲,۸۱۳,۶۵۱
جمع تعداد معاملات۷۶,۱۱۸(%-۰.۶۶) -۵۰۰۷۶,۱۱۸۷۶,۱۱۸
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۱۱,۴۷۹(%۰.۰۱) +۳۶۶۳,۹۱۱,۴۷۹۳,۹۱۱,۴۷۹