بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۷,۹۴۴(%۰.۷۳) +۷۱۵.۴۹۷,۲۲۹۹۷,۹۴۴
آزاد شناور۱۰۵,۵۱۸(%۰.۶۹) +۷۲۸.۳۱۰۴,۷۹۰۱۰۵,۵۱۸
بازاراول۶۹,۹۳۲(%۱.۰۳) +۷۱۷.۳۶۹,۲۱۴۶۹,۹۳۲
بازار دوم۲۰۶,۶۸۱(%۰.۲۱) +۴۲۴.۱۲۰۶,۲۵۷۲۰۶,۶۸۱
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۷۱۳,۶۷۰(%-۶.۴۴) -۱۷۴۷۱۱۲,۷۱۳,۶۷۰۲,۸۸۸,۳۸۱
جمع تعداد معاملات۷۵,۳۶۵(%۸.۲۵) +۶۲۱۹۶۹,۱۴۶۷۵,۳۶۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۰۴,۸۳۹(%۰.۷۳) +۲۸۴۷۳۳,۸۷۶,۳۶۶۳,۹۰۴,۸۳۹