بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۶,۷۳۸(%۰.۵۳) +۴۰۵.۹۰۰
آزاد شناور۸۴,۰۶۶(%۰.۵۹) +۴۹۵۰۰
بازاراول۵۴,۰۸۱(%۰.۵۳) +۲۸۷.۸۰۰
بازار دوم۱۶۵,۴۹۲(%۰.۵۲) +۸۶۶.۲۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۱۰۹,۳۴۸(%-۲۲۲.۵۱) -۶۹۱۸۷۲۳۰۰
جمع تعداد معاملات۴۶,۰۵۱(%-۱۰.۸۵) -۴۹۹۶۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۱۱,۰۶۸(%۰.۵۲) +۱۶۵۷۲۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر