آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۷


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۲,۳۷۵۲,۳۷۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۷۵(%۰) ۰۲,۳۷۵۲,۳۷۵
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۹(%۰) ۰۱,۰۰۹۱,۰۰۹
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۵۲,۰۰۰(%۰) ۰۶۵۲,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۴۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۵,۰۰۰(%۰) ۰۴۵۵,۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰) ۰۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۴۰(%۰) ۰۲,۳۴۰۲,۳۴۰