بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۵۹۷(%۰.۶۶) +۶۵۲.۹۹۷,۹۴۴۹۸,۵۹۷
آزاد شناور۱۰۶,۳۰۲(%۰.۷۴) +۷۸۴.۳۱۰۵,۵۱۸۱۰۶,۳۰۲
بازاراول۷۰,۴۵۲(%۰.۷۴) +۵۲۰.۸۶۹,۹۳۲۷۰,۴۵۲
بازار دوم۲۰۷,۷۷۲(%۰.۵۲) +۱۰۹۰.۲۲۰۶,۶۸۱۲۰۷,۷۷۲
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۱۱,۳۶۶(%-۲۲.۷۱) -۵۰۲۳۰۴۲,۲۱۱,۳۶۶۲,۷۱۳,۶۷۰
جمع تعداد معاملات۷۵,۵۸۹(%۰.۳) +۲۲۴۷۵,۳۶۵۷۵,۵۸۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۳۰,۷۳۴(%۰.۶۶) +۲۵۸۹۵۳,۹۰۴,۸۳۹۳,۹۳۰,۷۳۴