بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۹,۳۳۹(%۰.۶۳) +۵۶۴.۵۸۹,۳۳۹۸۹,۳۳۹
آزاد شناور۹۶,۳۹۰(%۰.۸۱) +۷۷۶.۶۹۶,۳۹۰۹۶,۳۹۰
بازاراول۶۳,۰۶۱(%۰.۹۳) +۵۸۴.۷۶۳,۰۶۱۶۳,۰۶۱
بازار دوم۱۹۲,۳۶۰(%۰.۱۲) +۲۳۰.۵۱۹۲,۳۶۰۱۹۲,۳۶۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۸۲۲,۲۶۶(%-۵۷.۴) -۱۶۱۹۹۰۷۲,۸۲۲,۲۶۶۲,۸۲۲,۲۶۶
جمع تعداد معاملات۶۵,۳۰۸(%-۴.۱۵) -۲۷۱۲۶۵,۳۰۸۶۵,۳۰۸
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۵۶۴,۴۸۵(%۰.۶۳) +۲۲۴۳۳۳,۵۶۴,۴۸۵۳,۵۶۴,۴۸۵