بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۹,۳۳۹(%۰.۶۳) +۵۶۴.۵۰۰
آزاد شناور۹۶,۳۹۰(%۰.۸۱) +۷۷۶.۶۰۰
بازاراول۶۳,۰۶۱(%۰.۹۳) +۵۸۴.۷۰۰
بازار دوم۱۹۲,۳۶۰(%۰.۱۲) +۲۳۰.۵۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۸۲۲,۲۶۶(%-۵۷.۴) -۱۶۱۹۹۰۷۰۰
جمع تعداد معاملات۶۵,۳۰۸(%-۴.۱۵) -۲۷۱۲۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۵۶۴,۴۸۵(%۰.۶۳) +۲۲۴۳۳۰۰