بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۱۳۶(%۰.۰۴) +۳۳.۳۹۵,۱۰۳۹۵,۱۳۶
آزاد شناور۱۰۱,۶۹۶(%۰.۰۹) +۹۲.۴۱۰۱,۶۰۴۱۰۱,۶۹۶
بازاراول۶۷,۷۶۳(%۰.۰۳) +۲۰.۷۶۷,۷۴۲۶۷,۷۶۳
بازار دوم۲۰۱,۶۲۷(%۰.۰۴) +۸۷.۵۲۰۱,۵۴۰۲۰۱,۶۲۷
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۹,۰۹۷,۴۴۷(%۷۹.۷۲) +۷۲۵۲۲۷۲۱,۸۴۵,۱۷۵۹,۰۹۷,۴۴۷
جمع تعداد معاملات۵۸,۴۸۵(%۲.۵۲) +۱۴۷۲۵۷,۰۱۳۵۸,۴۸۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۲۹,۷۹۷(%۰.۰۴) +۱۶۰۴۳,۷۲۸,۱۹۳۳,۷۲۹,۷۹۷