بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۳۰۱(%-۰.۱۳) -۱۲۹۹۸,۳۰۱۹۸,۴۳۰
آزاد شناور۱۰۵,۴۵۰(%-۰.۲۶) -۲۷۵.۲۱۰۵,۴۵۰۱۰۵,۷۲۵
بازاراول۶۹,۸۸۳(%-۰.۱۱) -۷۶.۳۶۹,۸۸۳۶۹,۹۶۰
بازار دوم۲۰۹,۰۲۹(%-۰.۱۷) -۳۵۵.۵۲۰۹,۰۲۹۲۰۹,۳۸۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۰۳۳,۶۳۳(%-۲۵.۸۷) -۵۲۶۱۹۳۲,۰۳۳,۶۳۳۲,۵۵۹,۸۲۶
جمع تعداد معاملات۱۱۷,۳۷۶(%۱۴.۹۷) +۱۷۵۷۷۹۹,۷۹۹۱۱۷,۳۷۶
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۱۷,۵۹۹(%-۰.۱۳) -۵۰۹۷۳,۹۱۷,۵۹۹۳,۹۲۲,۶۹۶