آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۵(%۲.۰۶) +۵۰۲,۴۲۵۲,۴۲۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۵(%۲.۰۶) +۵۰۲,۴۲۵۲,۴۲۵
پلاتين(تن/دلار)۹۹۸(%۰) ۰۹۹۸۹۹۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۴۸,۰۰۰(%-۰.۳۱) -۲۰۰۰۶۴۸,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۳۹,۰۰۰(%۰) ۰۵۳۹,۰۰۰۵۳۹,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۴,۰۰۰(%۰) ۰۴۵۴,۰۰۰۴۵۴,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۶۰(%۰.۸۵) +۲۰۲,۳۶۰۲,۳۶۰