بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۲۲۱(%-۰.۷۲) -۷۰۲.۵۹۸,۲۲۱۹۸,۲۲۱
آزاد شناور۱۰۵,۷۱۴(%-۰.۹۶) -۱۰۱۹.۴۱۰۵,۷۱۴۱۰۵,۷۱۴
بازاراول۶۹,۸۷۳(%-۱.۲) -۸۳۶.۸۶۹,۸۷۳۶۹,۸۷۳
بازار دوم۲۰۸,۶۱۳(%۰.۱۳) +۲۸۰.۶۲۰۸,۶۱۳۲۰۸,۶۱۳
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۰۲۸,۶۰۹(%-۲۰۷.۵۴) -۲۱۳۴۸۱۹۱,۰۲۸,۶۰۹۱,۰۲۸,۶۰۹
جمع تعداد معاملات۶۷,۲۳۵(%۳.۶۷) +۲۴۶۵۶۷,۲۳۵۶۷,۲۳۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۱۵,۰۶۷(%-۰.۷۴) -۲۸۷۹۷۳,۹۱۵,۰۶۷۳,۹۱۵,۰۶۷