بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۶,۳۴۶(%-۰.۱۶) -۱۳۴۸۶,۳۴۶۸۶,۴۸۰
آزاد شناور۹۳,۳۷۱(%-۰.۲۲) -۲۰۷.۳۹۳,۳۷۱۹۳,۵۷۸
بازاراول۶۰,۰۶۰(%-۰.۲۶) -۱۵۵.۱۶۰,۰۶۰۶۰,۲۱۵
بازار دوم۱۹۰,۶۰۷(%۰.۰۱) +۲۵.۳۱۹۰,۵۸۱۱۹۰,۶۰۷
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۴۷۳,۶۶۲(%۴۶.۷۶) +۱۶۲۴۴۰۰۱,۸۴۹,۲۶۲۳,۴۷۳,۶۶۲
جمع تعداد معاملات۱۴۵,۱۶۵(%۶۴.۰۶) +۹۲۹۹۳۵۲,۱۷۲۱۴۵,۱۶۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۴۵۶,۲۶۳(%-۰.۱۶) -۵۵۱۳۳,۴۵۶,۲۶۳۳,۴۶۱,۷۷۶