بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۲,۵۴۲(%۰.۲۱) +۱۶۹.۴۸۲,۳۷۲۸۲,۵۴۲
آزاد شناور۹۰,۶۶۶(%۰.۱۹) +۱۷۵.۵۹۰,۴۹۰۹۰,۶۶۶
بازاراول۵۷,۸۹۵(%۰.۲۶) +۱۴۹.۴۵۷,۷۴۶۵۷,۸۹۵
بازار دوم۱۷۹,۵۹۵(%۰.۱۱) +۲۰۲.۸۱۷۹,۳۹۲۱۷۹,۵۹۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۳۳۴,۹۱۵(%-۴۲.۶۵) -۹۹۵۷۶۴۲,۳۳۴,۹۱۵۳,۳۳۰,۶۷۹
جمع تعداد معاملات۴۴,۰۹۷(%-۲۴.۳۱) -۱۰۷۲۲۴۴,۰۹۷۵۴,۸۱۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۵۵,۳۲۵(%۰.۲۱) +۶۶۹۶۳,۲۴۸,۶۲۹۳,۲۵۵,۳۲۵