بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۱,۱۹۹(%۰.۰۴) +۳۸.۶۹۱,۱۶۰۹۱,۱۹۹
آزاد شناور۹۸,۸۱۷(%۰.۰۶) +۶۱.۵۹۸,۷۵۵۹۸,۸۱۷
بازاراول۶۴,۷۸۱(%-۰) -۱.۷۶۴,۷۸۱۶۴,۷۸۳
بازار دوم۱۹۴,۲۰۹(%۰.۱۲) +۲۳۶.۳۱۹۳,۹۷۳۱۹۴,۲۰۹
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۲۷,۹۹۳(%-۵.۷۶) -۹۳۷۲۵۱,۶۲۷,۹۹۳۱,۷۲۱,۷۱۸
جمع تعداد معاملات۶۲,۰۰۲(%-۰.۷۲) -۴۴۵۶۲,۰۰۲۶۲,۴۴۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۶۴۲,۲۱۲(%۰.۰۴) +۱۵۴۳۳,۶۴۰,۶۶۹۳,۶۴۲,۲۱۲