بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۰۸۰(%-۰.۱) -۹۶.۷۹۸,۰۸۰۹۸,۱۷۷
آزاد شناور۱۰۵,۲۰۸(%-۰.۱۱) -۱۱۱.۵۱۰۵,۲۰۸۱۰۵,۳۲۰
بازاراول۶۹,۶۸۳(%-۰.۱۶) -۱۰۸.۴۶۹,۶۸۳۶۹,۷۹۱
بازار دوم۲۰۸,۷۹۰(%۰) +۳۲۰۸,۷۸۷۲۰۸,۷۹۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۲۳۷,۸۰۰(%-۷۹.۴) -۲۵۷۰۷۰۲۳,۲۳۷,۸۰۰۵,۸۰۸,۵۰۲
جمع تعداد معاملات۶۴,۳۸۶(%-۴۲.۲۶) -۲۷۲۱۱۶۴,۳۸۶۹۱,۵۹۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۰۹,۰۵۰(%-۰.۰۹) -۳۶۹۷۳,۹۰۹,۰۵۰۳,۹۱۲,۷۴۷