بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۸۲۰(%۰.۲۵) +۲۴۲.۳۹۵,۵۷۷۹۵,۸۲۰
آزاد شناور۱۰۲,۴۲۰(%۰.۳۹) +۴۰۲.۳۱۰۲,۰۱۷۱۰۲,۴۲۰
بازاراول۶۷,۶۷۰(%۰.۳۱) +۲۱۱.۷۶۷,۴۵۸۶۷,۶۷۰
بازار دوم۲۰۶,۱۱۱(%۰.۱۵) +۳۰۹.۶۲۰۵,۸۰۱۲۰۶,۱۱۱
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۵۰۵,۱۱۰(%-۱۶.۶۶) -۴۱۷۴۳۰۲,۵۰۵,۱۱۰۲,۹۲۲,۵۴۰
جمع تعداد معاملات۵۰,۰۹۱(%-۱۸.۴۶) -۹۲۴۸۵۰,۰۹۱۵۹,۳۳۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۸۰۵,۶۲۷(%۰.۲۵) +۹۳۳۳۳,۷۹۶,۲۹۴۳,۸۰۵,۶۲۷