بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۱۴۹(%-۰.۱۵) -۱۵۲.۱۹۸,۱۴۹۹۸,۳۰۱
آزاد شناور۱۰۵,۲۴۷(%-۰.۱۹) -۲۰۲.۵۱۰۵,۲۴۷۱۰۵,۴۵۰
بازاراول۶۹,۸۱۹(%-۰.۰۹) -۶۴.۸۶۹,۸۱۹۶۹,۸۸۳
بازار دوم۲۰۸,۴۷۸(%-۰.۲۶) -۵۵۱.۱۲۰۸,۴۷۸۲۰۹,۰۲۹
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۵۴,۹۵۱(%۹.۸۱) +۲۲۱۳۱۸۲,۰۳۳,۶۳۳۲,۲۵۴,۹۵۱
جمع تعداد معاملات۷۶,۶۱۸(%-۵۳.۲) -۴۰۷۵۸۷۶,۶۱۸۱۱۷,۳۷۶
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۱۱,۱۱۳(%-۰.۱۷) -۶۴۸۶۳,۹۱۱,۱۱۳۳,۹۱۷,۵۹۹