بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۸,۷۳۶(%-۰.۱۶) -۱۲۳۷۸,۷۳۶۷۸,۷۳۶
آزاد شناور۸۵,۶۲۶(%-۰.۰۹) -۷۳.۱۸۵,۶۲۶۸۵,۶۲۶
بازاراول۵۴,۲۳۷(%-۰.۳۱) -۱۶۹.۷۵۴,۲۳۷۵۴,۲۳۷
بازار دوم۱۷۶,۸۰۸(%۰.۱۲) +۲۰۹.۲۱۷۶,۸۰۸۱۷۶,۸۰۸
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۰۲۲,۸۴۵(%۴۵.۷) +۹۲۴۴۱۵۲,۰۲۲,۸۴۵۲,۰۲۲,۸۴۵
جمع تعداد معاملات۳۱,۷۹۶(%۱.۱۴) +۳۶۳۳۱,۷۹۶۳۱,۷۹۶
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۱۹۵,۹۹۴(%-۰.۳۲) -۱۰۳۰۵۳,۱۹۵,۹۹۴۳,۱۹۵,۹۹۴
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر