بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۰,۹۳۴(%۰.۰۹) +۷۰.۹۸۰,۸۶۳۸۰,۹۳۴
آزاد شناور۸۹,۲۱۸(%۰.۱۱) +۹۷.۵۸۹,۱۲۰۸۹,۲۱۸
بازاراول۵۶,۴۲۲(%۰.۱۵) +۸۲.۷۵۶,۳۴۰۵۶,۴۲۲
بازار دوم۱۷۷,۹۷۵(%-۰.۰۱) -۲۶.۳۱۷۷,۹۷۵۱۷۸,۰۰۱
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۹۹۰,۱۱۸(%۵.۸۱) +۱۱۵۶۶۷۱,۸۷۴,۴۵۱۱,۹۹۰,۱۱۸
جمع تعداد معاملات۵۲,۹۹۹(%۷.۶۲) +۴۰۳۹۴۸,۹۶۰۵۲,۹۹۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۱۹۷,۲۹۵(%-۰.۳) -۹۷۰۲۳,۱۹۷,۲۹۵۳,۲۰۶,۹۹۷