بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۱,۷۴۲(%۰.۰۶) +۴۵.۶۸۱,۶۹۶۸۱,۷۴۲
آزاد شناور۸۹,۷۵۷(%۰.۰۱) +۹.۸۸۹,۷۴۷۸۹,۷۵۷
بازاراول۵۷,۱۷۴(%۰.۰۲) +۱۳.۷۵۷,۱۶۱۵۷,۱۷۴
بازار دوم۱۷۸,۷۲۰(%۰.۱۱) +۱۹۸.۴۱۷۸,۵۲۲۱۷۸,۷۲۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۷۰۸,۲۰۰(%۴۸.۴۷) +۱۳۱۲۵۳۳۱,۳۹۵,۶۶۷۲,۷۰۸,۲۰۰
جمع تعداد معاملات۴۴,۰۲۹(%-۴.۹۸) -۲۱۹۱۴۴,۰۲۹۴۶,۲۲۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۲۳,۷۸۵(%۰.۰۸) +۲۵۰۴۳,۲۲۱,۲۸۱۳,۲۲۳,۷۸۵