بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۹۲۴(%۰.۳۳) +۳۲۶.۶۹۸,۵۹۷۹۸,۹۲۴
آزاد شناور۱۰۶,۷۳۴(%۰.۴) +۴۳۱.۴۱۰۶,۳۰۲۱۰۶,۷۳۴
بازاراول۷۰,۷۱۰(%۰.۳۶) +۲۵۷.۸۷۰,۴۵۲۷۰,۷۱۰
بازار دوم۲۰۸,۳۳۲(%۰.۲۷) +۵۶۰.۳۲۰۷,۷۷۲۲۰۸,۳۳۲
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۱۶۳,۴۲۸(%۳۰.۱) +۹۵۲۰۶۲۲,۲۱۱,۳۶۶۳,۱۶۳,۴۲۸
جمع تعداد معاملات۶۴,۷۷۰(%-۱۶.۷) -۱۰۸۱۹۶۴,۷۷۰۷۵,۵۸۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۴۳,۸۶۴(%۰.۳۳) +۱۳۱۳۰۳,۹۳۰,۷۳۴۳,۹۴۳,۸۶۴