بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۷,۵۷۵(%-۰.۱۶) -۱۲۳.۵۷۷,۵۷۵۷۷,۵۷۵
آزاد شناور۸۴,۹۲۶(%-۰.۲۵) -۲۱۲.۷۸۴,۹۲۶۸۴,۹۲۶
بازاراول۵۵,۰۲۲(%-۰.۰۴) -۲۲.۴۵۵,۰۲۲۵۵,۰۲۲
بازار دوم۱۶۵,۳۳۱(%-۰.۳۸) -۶۲۸.۳۱۶۵,۳۳۱۱۶۵,۳۳۱
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۰۲۳,۴۷۵(%۲۰.۵۷) +۴۱۶۲۷۳۲,۰۲۳,۴۷۵۲,۰۲۳,۴۷۵
جمع تعداد معاملات۵۸,۳۸۲(%۱۴.۰۶) +۸۲۱۰۵۸,۳۸۲۵۸,۳۸۲
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۵۳,۵۲۴(%-۰.۱۴) -۴۴۶۷۳,۲۵۳,۵۲۴۳,۲۵۳,۵۲۴
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر