بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۴


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۲۸۰(%۰.۲۴) +۱۸۷.۲۷۹,۰۹۳۷۹,۲۸۰
آزاد شناور۸۷,۱۷۰(%۰.۳۶) +۳۱۵.۱۸۶,۸۵۵۸۷,۱۷۰
بازاراول۵۶,۴۸۰(%۰.۵۴) +۳۰۶.۱۵۶,۱۷۴۵۶,۴۸۰
بازار دوم۱۶۷,۵۶۱(%-۰.۳۴) -۵۶۸.۵۱۶۷,۵۶۱۱۶۸,۱۳۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۶۰,۷۷۲(%۹.۵۹) +۲۱۶۷۴۹۲,۰۴۴,۰۲۳۲,۲۶۰,۷۷۲
جمع تعداد معاملات۵۲,۱۴۹(%۰.۷۲) +۳۷۸۵۱,۷۷۱۵۲,۱۴۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۳۶,۲۰۰(%۰.۲۵) +۸۱۸۲۳,۳۲۸,۰۱۸۳,۳۳۶,۲۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر