آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰) ۰۲,۱۱۵۲,۱۱۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰) ۰۲,۱۱۵۲,۱۱۵
پلاتين(تن/دلار)۹۳۸(%۰.۸) +۷.۵۹۳۱۹۳۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۷,۰۰۰(%۰) ۰۶۱۷,۰۰۰۶۱۷,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۴۳۳,۰۰۰۴۳۳,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰) ۰۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰) ۰۲,۱۱۰۲,۱۱۰