حبوبات، برنج و خشكبار + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴


حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
آلو بخارا درجه یک(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۱۹۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۹۸,۰۰۰۱۹۸,۰۰۰
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۵۵۰(%۰) ۰۲۸,۵۵۰۲۸,۵۵۰
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۶۵,۰۰۰(%۰) ۰۶۵,۰۰۰۶۵,۰۰۰
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۰) ۰۱۰۴,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰۴,۰۰۰(%۰) ۰۱۰۴,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۸۲,۰۰۰(%۰) ۰۸۲,۰۰۰۸۲,۰۰۰
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۴۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۶۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
تخمه جابانی شور(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
پسته اکبری(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۴۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰