بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۵,۶۲۹(%۰.۰۵) +۴۰۸۵,۵۸۹۸۵,۶۲۹
آزاد شناور۹۳,۱۲۳(%-۰.۱) -۹۲.۶۹۳,۱۲۳۹۳,۲۱۶
بازاراول۵۹,۴۰۳(%-۰.۲۹) -۱۷۲.۳۵۹,۴۰۳۵۹,۵۷۶
بازار دوم۱۸۹,۸۴۳(%۰.۶) +۱۱۳۵.۶۱۸۸,۷۰۷۱۸۹,۸۴۳
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۹۵۳,۲۴۶(%-۵۷.۳۶) -۱۱۲۰۳۴۸۱,۹۵۳,۲۴۶۳,۰۷۳,۵۹۴
جمع تعداد معاملات۵۳,۴۷۰(%-۱۰.۷۹) -۵۷۶۸۵۳,۴۷۰۵۹,۲۳۸
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۴۱۸,۱۱۳(%۱.۱۵) +۳۹۴۷۰۳,۳۷۸,۶۴۳۳,۴۱۸,۱۱۳