بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۰,۱۷۹(%۰.۵۵) +۴۴۲.۸۰۰
آزاد شناور۸۸,۲۲۹(%۰.۶۵) +۵۷۷.۲۰۰
بازاراول۵۵,۵۹۶(%۰.۵۶) +۳۰۹.۶۰۰
بازار دوم۱۷۷,۹۷۰(%۰.۵۴) +۹۶۹۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۴۳۶,۹۰۰(%-۲۲.۳۲) -۳۲۰۶۸۶۰۰
جمع تعداد معاملات۳۶,۷۶۴(%-۱۲.۰۹) -۴۴۴۶۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۲۶,۰۵۹(%۱.۰۵) +۳۳۹۱۵۰۰