بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۲


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۱۷۷(%۰.۰۲) +۱۹.۶۹۸,۱۷۷۹۸,۱۷۷
آزاد شناور۱۰۵,۳۲۰(%۰.۰۲) +۲۰.۵۱۰۵,۳۲۰۱۰۵,۳۲۰
بازاراول۶۹,۷۹۱(%۰) +۰.۵۶۹,۷۹۱۶۹,۷۹۱
بازار دوم۲۰۸,۷۸۷(%۰.۰۵) +۱۱۲.۶۲۰۸,۷۸۷۲۰۸,۷۸۷
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۵,۸۰۸,۵۰۲(%۵۱.۵۶) +۲۹۹۴۸۵۱۵,۸۰۸,۵۰۲۵,۸۰۸,۵۰۲
جمع تعداد معاملات۹۱,۵۹۷(%۱۶.۹) +۱۵۴۷۹۹۱,۵۹۷۹۱,۵۹۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۱۲,۷۴۷(%۰.۰۳) +۱۲۶۸۳,۹۱۲,۷۴۷۳,۹۱۲,۷۴۷