بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۹,۳۳۹(%۰.۶۳) +۵۶۴.۵۸۸,۷۷۵۸۹,۳۳۹
آزاد شناور۹۶,۳۹۰(%۰.۸۱) +۷۷۶.۶۹۵,۶۱۳۹۶,۳۹۰
بازاراول۶۳,۰۶۱(%۰.۹۳) +۵۸۴.۷۶۲,۴۷۶۶۳,۰۶۱
بازار دوم۱۹۲,۳۶۰(%۰.۱۲) +۲۳۰.۵۱۹۲,۱۳۰۱۹۲,۳۶۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۸۲۲,۲۶۶(%-۵۷.۴) -۱۶۱۹۹۰۷۲,۸۲۲,۲۶۶۴,۴۴۲,۱۷۳
جمع تعداد معاملات۶۵,۳۰۸(%-۴.۱۵) -۲۷۱۲۶۵,۳۰۸۶۸,۰۲۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۵۶۴,۴۸۵(%۰.۶۳) +۲۲۴۳۳۳,۵۴۲,۰۵۲۳,۵۶۴,۴۸۵