بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۸,۹۲۴(%۰.۳۳) +۳۲۶.۶۹۸,۹۲۴۹۸,۹۲۴
آزاد شناور۱۰۶,۷۳۴(%۰.۴) +۴۳۱.۴۱۰۶,۷۳۴۱۰۶,۷۳۴
بازاراول۷۰,۷۱۰(%۰.۳۶) +۲۵۷.۸۷۰,۷۱۰۷۰,۷۱۰
بازار دوم۲۰۸,۳۳۲(%۰.۲۷) +۵۶۰.۳۲۰۸,۳۳۲۲۰۸,۳۳۲
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۱۶۳,۴۲۸(%۳۰.۱) +۹۵۲۰۶۲۳,۱۶۳,۴۲۸۳,۱۶۳,۴۲۸
جمع تعداد معاملات۶۴,۷۷۰(%-۱۶.۷) -۱۰۸۱۹۶۴,۷۷۰۶۴,۷۷۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۹۴۳,۸۶۴(%۰.۳۳) +۱۳۱۳۰۳,۹۴۳,۸۶۴۳,۹۴۳,۸۶۴