مزدا 3 (بازار/ تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckmdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.opf-2a2yx.siqz12iaoy.zcssgp-sk.f,2ke.28zqai.q9seb2 Mon, 20 Feb 2017 18:56:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 20 Feb 2017 18:56:19 GMT مزدا 3 (بازار/ تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۶:۴۸:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13951126164800 130,000,000 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۵:۲۲:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13951130152200 130,000,000 ۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۱۸:۰۳:۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 13951202180300 130,000,000