دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=hoxgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.w-r02t21v.vqnex2ktw1.e4zvh-0-o.ru2ow.2denti.n5vz32 Tue, 26 Sep 2017 08:55:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 08:55:11 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۵:۰۰ ۳۳,۵۳۰ 13960629144500 33,530 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۴۱:۰۰ ۳۳,۶۰۵ 13960701134100 33,605 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۵۸:۰۰ ۳۳,۶۰۵ 13960702125800 33,605