دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=hoxgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.w-r02t21v.vmnex2ztw1.e4zvh-0ko.ru2o-.2denti.n5vz32 Sun, 23 Jul 2017 22:55:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 23 Jul 2017 22:55:00 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۴:۵۲:۰۰ ۳۲,۶۳۸ 13960426145200 32,638 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۳:۵۶:۰۰ ۳۲,۶۴۹ 13960427135600 32,649 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۲:۰۱:۰۰ ۳۲,۶۵۹ 13960428120100 32,659 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۴۳:۰۰ ۳۲,۶۷۰ 13960431144300 32,670 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۵:۰۵:۰۰ ۳۲,۶۷۰ 13960501150500 32,670