دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ck1dqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.omf-2a2yi.xsqz12saoy.zcsxgm-sk.f,2kp.28zqas.q9xsb2 Tue, 10 Apr 2018 13:02:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 10 Apr 2018 13:02:58 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۷-۰۱-۱۵ ۱۳:۲۵:۰۰ ۳۷,۸۲۰ 13970115132500 37,820 ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ ۱۳:۴۴:۰۰ ۳۷,۸۱۴ 13970118134400 37,814 ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰ ۳۷,۸۱۴ 13970119140000 37,814 ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ ۱۳:۴۵:۰۰ ۳۷,۸۳۰ 13970120134500 37,830