دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ecnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.om8t4k4gu.6unje4mkog.jz66pmtu7.8,47o.41jnk6.nrw694 Wed, 15 Mar 2017 19:53:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 19:53:54 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۹:۰۰ ۳۲,۴۱۸ 13951221141900 32,418 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۳۶:۰۰ ۳۲,۴۱۸ 13951222173600 32,418 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۴:۵۱:۰۰ ۳۲,۴۱۷ 13951223145100 32,417 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۵:۱۷:۰۰ ۳۲,۴۱۷ 13951224151700 32,417 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۴۲:۰۰ ۳۲,۴۲۴ 13951225124200 32,424