دلار بانکی http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emx48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.ona1jbjk7.zz8txjebok.tdzz5n17m.a2jmv.jit8bw.8c7zhj Mon, 23 Jan 2017 18:32:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 23 Jan 2017 18:32:48 GMT دلار بانکی 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۵۲:۰۰ ۳۲,۳۶۹ 13951028175200 32,369 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۲۴:۰۰ ۳۲,۳۶۵ 13951029172400 32,365 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲ ۱۸:۲۷:۰۰ ۳۲,۳۶۲ 13951102182700 32,362 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۱۳:۰۴:۰۰ ۳۲,۳۶۲ 13951103130400 32,362 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۳:۳۳:۰۰ ۳۲,۳۶۰ 13951104133300 32,360