مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.ucn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,meog7jnp.4u46gk6zugejm.k44,o768m.tp.6uj7k.n4o40i1nr9e Wed, 15 Mar 2017 17:56:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 17:56:18 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۴۰:۰۰ ۳,۲۵۴,۴۵۶ 13951221144000 3,254,456 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۵۱:۰۰ ۴,۵۴۶,۳۹۴ 13951222175100 4,546,394 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۳:۰۰ ۱۰,۰۲۸,۰۷۱ 13951223150300 10,028,071 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۰۰ ۳,۱۰۹,۳۴۸ 13951225125700 3,109,348