مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.xc0it2hyz2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.h9snmiw07.yxyfm2f4zmsw5.2yyhnifp9.e7.zxwi2.0yfy59601ts Mon, 26 Feb 2018 01:01:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 26 Feb 2018 01:01:26 GMT مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 60 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۴۶:۰۰ ۲,۸۱۳,۶۵۱ 13961202134600 2,813,651 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۳۱:۰۰ ۵,۸۰۸,۵۰۲ 13961205133100 5,808,502 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۳:۱۷:۰۰ ۳,۲۳۷,۸۰۰ 13961206131700 3,237,800