دلار آزاد http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=hoxgn43tu2.d.322083zt2tfez1t.14uox1h.w-r02t21v.vmnex2mtw1.e4zvh-0ko.ru2ov.2dentx.n5zz32 Thu, 27 Jul 2017 13:07:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 27 Jul 2017 13:07:39 GMT دلار آزاد 60 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۴۴:۰۰ ۳۷,۷۹۰ 13960431144400 37,790 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۵:۰۷:۰۰ ۳۷,۷۵۰ 13960501150700 37,750 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۳:۵۲:۰۰ ۳۷,۷۲۰ 13960502135200 37,720 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳ ۱۵:۰۷:۰۰ ۳۷,۷۹۰ 13960503150700 37,790 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۵:۳۶:۰۰ ۳۷,۹۷۰ 13960504153600 37,970