ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=g.xo9ekrvazrq,54kkma.,jaja.pr-r5iq.vuwyje-92.awazjrq,xjw-z.raavyeziu.52.qw-er.9atay349ckw Sun, 10 Jun 2018 14:06:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 14:06:26 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۷-۰۳-۱۹ ۱۱:۵۱:۰۰ ۳,۷۵۵,۴۸۴ 13970319115100 3,755,484 ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۲:۱۷:۰۰ ۳,۷۴۸,۹۵۵ 13970320121700 3,748,955