ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=c.idqkba,2xasc-8bb62.cy2y2.laza-fs.,p1oykzqg.2i2syasciy1zp.a22,oksfp.-g.sizka.q2o2oe8q9b1 Wed, 15 Mar 2017 20:57:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 20:57:17 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۴۲:۰۰ ۳,۱۹۷,۳۶۸ 13951221144200 3,197,368 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۵۵:۰۰ ۳,۱۹۶,۴۸۳ 13951222175500 3,196,483 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۰۴:۰۰ ۳,۱۹۴,۴۹۶ 13951223150400 3,194,496 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۳:۰۰:۰۰ ۳,۲۱۱,۰۶۸ 13951225130000 3,211,068