ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=d.xc0it2hyz2f4e6ttqy.4mymy.a2w2epf.h9snmiw07.yoyzm2f4xmswj.2yyhnizp9.e7.xowi2.0yxyn9601ts Wed, 19 Jul 2017 21:56:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 19 Jul 2017 21:56:07 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۴-۲۴ ۱۴:۴۰:۰۰ ۳,۲۰۳,۷۵۷ 13960424144000 3,203,757 ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۶:۰۹:۰۰ ۳,۱۹۲,۸۶۲ 13960425160900 3,192,862 ۱۳۹۶-۰۴-۲۶ ۱۵:۰۴:۰۰ ۳,۱۹۴,۵۱۳ 13960426150400 3,194,513 ۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۴:۰۳:۰۰ ۳,۱۹۲,۱۴۴ 13960427140300 3,192,144 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۱۲:۱۳:۰۰ ۳,۲۲۶,۰۵۹ 13960428121300 3,226,059