ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.ucn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,meog7jnp.4w46gk6zegejw.k44,o768m.tp.uwj7k.n4y4oi1nr9e Thu, 19 Jan 2017 11:13:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 11:13:24 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۲:۱۳:۰۰ ۳,۳۲۸,۰۱۸ 13951027121300 3,328,018 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۸:۰۴:۰۰ ۳,۳۳۶,۲۰۰ 13951028180400 3,336,200 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۴۰:۰۰ ۳,۳۳۴,۰۴۱ 13951029174000 3,334,041