ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=i.rnae1cxtuczsi211ot.sltlt.bc0ci8z.xqp3le0am.t3tulczsulp0r.cttx3eu8q.im.rv0ec.atqt3q2aj1p Thu, 23 Nov 2017 00:36:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 23 Nov 2017 00:36:29 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۴:۰۵:۰۰ ۳,۵۱۹,۱۳۲ 13960827140500 3,519,132 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۴:۲۶:۰۰ ۳,۵۴۲,۰۵۲ 13960830142600 3,542,052 ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۳:۲۵:۰۰ ۳,۵۶۴,۴۸۵ 13960901132500 3,564,485