ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=g.xo9ekrvazrq,54kkma.,jaja.pr-r5iq.vuwyje-92.axazjrq,wjw-z.raavyeziu.52.xx-er.9atay349ckw Sun, 20 May 2018 14:48:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 14:48:32 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۳:۱۲:۰۰ ۳,۷۲۹,۶۱۳ 13970224131200 3,729,613 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۵۲:۰۰ ۳,۷۳۷,۳۶۹ 13970225135200 3,737,369 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۷:۵۱:۰۰ ۳,۷۲۸,۱۹۳ 13970229175100 3,728,193 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۵۱:۰۰ ۳,۷۲۹,۷۹۷ 13970230135100 3,729,797