ارزش بازار(ميليارد ريال) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.03df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.pvm17f5ds.w0wy7iykx7m5e.iwwp1fy8v.rs.x05fi.dwyw1vado6m Mon, 26 Feb 2018 01:01:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 26 Feb 2018 01:01:42 GMT ارزش بازار(ميليارد ريال) 60 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳:۴۸:۰۰ ۳,۹۱۱,۴۷۹ 13961202134800 3,911,479 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۳:۳۲:۰۰ ۳,۹۱۲,۷۴۷ 13961205133200 3,912,747 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۳:۱۸:۰۰ ۳,۹۰۹,۰۵۰ 13961206131800 3,909,050