آزرا (بازار/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ckmdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xpqz12iaoy.zcsxge-0k.f,2km.28zqai.2b0p9q1 Mon, 24 Jul 2017 17:24:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 24 Jul 2017 17:24:21 GMT آزرا (بازار/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۷:۳۶:۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ 13960501173600 205,000,000 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۵:۱۰:۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ 13960502151000 205,000,000