قیر(ريال/ كيلوگرم) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=geyo9,krva.4.kaa5mkqrarp-qjr.j,vewj2.y3i5arajz.zu9-waxryj.-,qz2353e.ivaeu.a4-9rx.aknqc9t Sun, 24 Sep 2017 15:47:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 15:47:49 GMT قیر(ريال/ كيلوگرم) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۲۵:۰۰ ۸,۹۵۴ 13960627132500 8,954 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۲:۰۰ ۸,۹۵۴ 13960628142200 8,954 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۸:۰۰ ۸,۹۵۴ 13960629143800 8,954 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۴:۰۰ ۸,۹۵۴ 13960701133400 8,954 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۰۰:۰۰ ۸,۹۵۴ 13960702120000 8,954