دلار کانادا http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ffm3dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1v8rwiw70.xcd5mw1i17.5kyxsvrcf.8pwfm.wa5di0.dojy6w Mon, 20 Nov 2017 03:20:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Mon, 20 Nov 2017 03:20:02 GMT دلار کانادا 60 ۱۳۹۶-۰۸-۲۳ ۱۳:۲۰:۰۰ ۳۳,۳۲۰ 13960823132000 33,320 ۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۲:۵۲:۰۰ ۳۳,۰۸۰ 13960824125200 33,080 ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۱۳:۵۶:۰۰ ۳۲,۸۸۰ 13960827135600 32,880