دلار کانادا http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a7ecnz9k,4.1.944tb96k4k5j6gk.gz,7egp.oi8t4k4gw.wmnje4mkog.jz6wpity7.8,47w.41jnke.nry694 Thu, 27 Jul 2017 13:06:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 27 Jul 2017 13:06:37 GMT دلار کانادا 60 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۴۴:۰۰ ۳۰,۶۶۰ 13960431144400 30,660 ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۵:۰۶:۰۰ ۳۰,۹۶۰ 13960501150600 30,960 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۳:۵۱:۰۰ ۳۱,۰۹۰ 13960502135100 31,090 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳ ۱۵:۰۶:۰۰ ۳۱,۲۴۰ 13960503150600 31,240 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۵:۳۵:۰۰ ۳۱,۶۴۰ 13960504153500 31,640