میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,meog7jnp.4w46gk6zugejo.k44,o768m.tp.uwj7k.n4e4ea1nr96 Wed, 18 Jan 2017 19:15:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 18 Jan 2017 19:15:35 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۴۴:۰۰ ۱,۵۲۵ 13951027114400 1,525 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۵:۰۰ ۱,۵۲۵ 13951028174500 1,525 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۲۰:۰۰ ۱,۵۲۵ 13951029172000 1,525