پلاتين(تن/دلار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=i.znae1cxtuczsi211ot.sltlt.bc0ci8z.xqp3le0am.tptulczsulp0y.cttx3eu8q.im.up0ec.atztqp2aj1p Sun, 28 May 2017 14:52:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:52:03 GMT پلاتين(تن/دلار) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۰۳:۰۰ ۹۳۸ 13960301160300 938 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۹:۰۰ ۹۵۰ 13960302152900 950 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۷:۰۰ ۹۶۲ 13960306154700 962 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۶:۰۰ ۹۶۲ 13960307143600 962