پلاتين(تن/دلار) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=i.znae1cxtuczsi211ot.sltlt.bc0ci8z.xqp3le0am.tytulczsulp0r.cttx3eu8q.im.rq0ec.atytqp2aj1p Sun, 24 Sep 2017 14:51:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 14:51:18 GMT پلاتين(تن/دلار) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۲۶:۰۰ ۹۷۰ 13960627132600 970 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۴:۰۰ ۹۶۰ 13960628142400 960 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۰:۰۰ ۹۵۷ 13960629144000 957 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۶:۰۰ ۹۳۳ 13960701133600 933 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۰۱:۰۰ ۹۳۳ 13960702120100 933