نرخ طلا و سکه + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=cksdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xoqz12iaoy.zcsxge-4k.f,2zqix.a2 Thu, 23 Nov 2017 16:21:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 23 Nov 2017 16:21:48 GMT نرخ طلا و سکه 60 انس در بازار جهانی(دلار) مقدار: ۱,۲۸۳ / تغییر: (%۰.۲۳) +۳ / کمترین: ۱,۲۸۰ / بیشترین: ۱,۲۸۳ 1,283 (%0.23) +3 1,280 1,283 مثقال طلا در بازار تهران مقدار: ۵,۴۹۶,۰۰۰ / تغییر: (%۰.۷۳) +۴۰۰۰۰ / کمترین: ۵,۴۵۶,۰۰۰ / بیشترین: ۵,۴۹۶,۰۰۰ 5,496,000 (%0.73) +40000 5,456,000 5,496,000 گرم طلای 18 در بازار تهران مقدار: ۱,۲۶۸,۶۰۰ / تغییر: (%۰.۷۳) +۹۲۳۰ / کمترین: ۱,۲۵۹,۳۷۰ / بیشترین: ۱,۲۶۸,۶۰۰ 1,268,600 (%0.73) +9230 1,259,370 1,268,600 طرح جدید مقدار: ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰.۰۷) +۱۰۰۰۰ / کمترین: ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ 13,530,000 (%0.07) +10000 13,520,000 13,530,000 طرح قدیم مقدار: ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ / تغییر: (%۱.۲۵) +۱۸۰۰۰۰ / کمترین: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ 14,380,000 (%1.25) +180000 14,200,000 14,380,000 نیم سکه مقدار: ۷,۲۷۰,۰۰۰ / تغییر: (%۱.۶۵) +۱۲۰۰۰۰ / کمترین: ۷,۱۵۰,۰۰۰ / بیشترین: ۷,۲۷۰,۰۰۰ 7,270,000 (%1.65) +120000 7,150,000 7,270,000 ربع سکه مقدار: ۴,۰۲۰,۰۰۰ / تغییر: (%۰.۵) +۲۰۰۰۰ / کمترین: ۴,۰۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۴,۰۲۰,۰۰۰ 4,020,000 (%0.5) +20000 4,000,000 4,020,000 سکه گرمی مقدار: ۲,۶۵۰,۰۰۰ / تغییر: (%-۰.۳۸) -۱۰۰۰۰ / کمترین: ۲,۶۵۰,۰۰۰ / بیشترین: ۲,۶۶۰,۰۰۰ 2,650,000 (%-0.38) -10000 2,650,000 2,660,000