میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=g.qo9ekrvazrq,54kkma.,jaja.pr-r5iq.vnwyje-92.axaqjrq,xjw-n.raavyeqin.52.qx-er.9ayauw49ckw Wed, 15 Mar 2017 22:33:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 22:33:10 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951221141300 1,510 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۴۴:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951222174400 1,510 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۵:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951225123500 1,510