نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm92bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9zn4ruref.g5b,frgu9e.,k8g7z45m.nlrma.rp,bu5.rhwscb8 Sun, 20 May 2018 15:20:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 20 May 2018 15:20:31 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۴:۰۰ ۷۷ 13970224125400 77 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۶:۰۰ ۷۸ 13970225132600 78 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۳:۵۳:۰۰ ۷۹ 13970229135300 79 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۱۳:۳۷:۰۰ ۷۹ 13970230133700 79