نفت برنت(دلار/بشكه) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ff13dk6ipw.a.6wwr96yiwig5y7i.7kpfm7s.1t8rwiw7m.yxd5mwxi17.5kyystrxf.8pwfj.wa5di0.w6ctody Thu, 19 Jan 2017 09:02:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 09:02:21 GMT نفت برنت(دلار/بشكه) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۳۷:۰۰ ۵۶ 13951027113700 56 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۳۸:۰۰ ۵۶ 13951028173800 56 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۵:۰۰ ۵۵ 13951029171500 55