میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=f.y3df6ipwxiykra669w.k7w7w.gi5ir8y.ptm17f5ds.wxwy7iykm7m5x.iwwp1fy8t.rs.0x5fi.dwjwcmado6m Thu, 19 Jan 2017 12:14:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 12:14:49 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۱۱:۴۳:۰۰ ۱,۶۲۵ 13951027114300 1,625 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۷:۴۴:۰۰ ۱,۶۲۰ 13951028174400 1,620 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۷:۱۹:۰۰ ۱,۶۲۰ 13951029171900 1,620