میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,ieog7jnp.404wgk6zwgeju.k44,o7w8i.tp.uij7k.n404ae1nr9e Sun, 24 Sep 2017 16:42:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 16:42:49 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۲۶:۰۰ ۲,۱۲۰ 13960627132600 2,120 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۴:۰۰ ۲,۱۲۰ 13960628142400 2,120 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۱:۰۰ ۲,۰۸۰ 13960629144100 2,080 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۳۶:۰۰ ۲,۰۵۰ 13960701133600 2,050