میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,ieog7jnp.4e4wgk6zwgej0.k44,o7w8i.tp.wej7k.n464ae1nr9e Sun, 28 May 2017 14:52:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 28 May 2017 14:52:05 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۶:۰۸:۰۰ ۱,۵۹۵ 13960301160800 1,595 ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۵:۲۹:۰۰ ۱,۵۸۰ 13960302152900 1,580 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۷:۰۰ ۱,۵۸۰ 13960307143700 1,580