میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,ieog7jnp.4u46gk6zwgeji.k44,o768i.tp.e6j7k.n4w4ae1nr9e Sun, 25 Feb 2018 14:51:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 25 Feb 2018 14:51:23 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۹:۰۰ ۲,۳۷۵ 13961130125900 2,375 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۳:۰۲:۰۰ ۲,۴۲۵ 13961206130200 2,425