میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=h.zgno3tu2vtz40d3382.41212.ftet0rz.umxw1oenh.2i2z1tz4i1xem.t22uwozrm.0h.zieot.n2w26xdn53x Wed, 15 Mar 2017 18:14:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 18:14:13 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۲:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951221141200 1,510 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۴۳:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951222174300 1,510 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۵:۱۸:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951224151800 1,510 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۵:۰۰ ۱,۵۱۰ 13951225123500 1,510