روبل روسيه http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=disc04t2hy.6.tyyeqtf2y2awfm2.m4hism7.nkpey2ymz.fx0wsys2nm.w4ff7kefi.phyi5.y6w02x.01jxty Tue, 21 Feb 2017 11:08:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Tue, 21 Feb 2017 11:08:33 GMT روبل روسيه 60 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۳:۰۶:۰۰ ۶۸۰ 13951130130600 680 ۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۱۵:۰۰:۰۰ ۶۷۰ 13951202150000 670