روبل روسيه http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ck1dqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xmqz12iaoy.zcsxge-ek.f,2km.28zqai.q94ib2 Sun, 24 Sep 2017 13:24:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 13:24:06 GMT روبل روسيه 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۳۵:۰۰ ۷۰۰ 13960627133500 700 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۳:۰۰ ۶۹۰ 13960628143300 690 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۹:۰۰ ۶۹۰ 13960629144900 690 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۴۵:۰۰ ۶۹۰ 13960701134500 690 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۳:۰۳:۰۰ ۶۹۰ 13960702130300 690