روپيه هند http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=ck1dqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.oef-2a2yx.xmqz12iaoy.zcsxge-ek.f,2km.28zqai.q9osb2 Sun, 24 Sep 2017 14:32:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 14:32:27 GMT روپيه هند 60 ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۳:۳۴:۰۰ ۶۴۰ 13960627133400 640 ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۲:۰۰ ۶۴۰ 13960628143200 640 ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۴:۴۸:۰۰ ۶۴۰ 13960629144800 640 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۴۴:۰۰ ۶۴۰ 13960701134400 640 ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۳:۰۱:۰۰ ۶۴۰ 13960702130100 640