امتیاز مثبت
۰
تهِ تحريم
صمد حسن نيا
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب: 50
 
تهِ تحريم
 
سابقه تحريم هاي سازمان ملل و تحريم هاي يک جانبه امريكا و اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران به بيش از ۳۰سال پيش برمي گردد؛ زماني که انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد و ضربه هاي سنگيني بر سلطه جهاني امريكا وارد کرد. از آن زمان تاکنون هر روز شدت اين تحريم ها بيشتر شد، البته بهانه هاي امريكا براي تحريم عليه ايران در مقاطع مختلف متفاوت بود؛ از نقض حقوق بشر گرفته تا دستيابي به انرژي هسته اي.

از سال۸۴ که جمهوري اسلامي ايران اراده خود را براي دستيابي به فناوري صلح آميز انرژي هسته اي مصمم تر کرد، اقدامات امريكا و برخي کشورهاي اروپايي از جمله انگليس و فرانسه براي اعمال تحريم هاي غيرقانوني يک جانبه عليه ايران بيشتر شد تا شايد بتوانند مسئولان ايراني را در ظاهر از نيل به اين هدف مهم يعني فناوري هسته اي منصرف کنند و در واقع موجب شوند جمهوري اسلامي ايران از اصول و اعتقاداتي که به خاطر آنها انقلاب کرد دست بکشد اما اين اتفاق نيفتاد.

تا قبل از انتخابات رياست جمهوري سال۸۸ بيشتر تحريم هايي که غرب به ويژه امريكا عليه ايران اعمال کرده بود، متوجه طرحها و پروژه هاي بزرگ ملي و دولتي بود تا مانع دستيابي ايران به فناوريهاي پيشرفته شود. هر چند اين تحريم هاي غيرمستقيم مردم ايران را نيز تحت تاثير قرار ميداد، ولي دولتمردان امريكا در ظاهر اعلام مي کردند که هدف آنها از اين تحريم ها تحت فشار قرار دادن دولت ايران است نه مردم.

اين روند ادامه داشت تا اينکه ماجراي فتنه ۸۸ رخ داد و اميدي ظاهري در دولت مردان امريكا ايجاد شد تا شايد بتوانند با تشديد تحريم ها به آرزوهاي دست نيافتني خود دست يابند. پس از فتنه سال۸۸ رويه تحريم هاي غرب و امريكا و ادبيات دولتمردان آنها نيز تغيير کرد و تحريم ها بيشتر به سمت در تنگنا قراردادن مردم پيش رفت و حتي گاه گداري مسئولان امريكايي اعلام مي کردند که بايد تحريم ها را به گونه اي اعمال کنيم تا موجب نارضايتي بيشتر مردم شود و آشوبهاي اجتماعي مشابه فتنه ۸۸ در ايران ايجاد شود.

در سال۸۹ و هنگامي که زمزمه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به گوش مي رسيد، گزارش هاي مخابره شده از غرب حاکي از اين بود که مسئولان امريكايي مدعي شدند تحريم هارا آنچنان افزايش خواهند داد تا اقتصاد ايران تا ديماه سال۸۹ فرو بپاشد که البته بزرگترين اصلاح ساختاري اقتصاد ايران در همان زمان به نام هدفمندي يارانه ها اجرا شد تا پوچي ادعاي غرب را نشان دهد.

درحال حاضر هم شاهديم که غرب از تمامي امکانات خود عليه ايران براي تحريم استفاده کرده و به نظر ديگر هيچ ابزار تحريمي بلا استفاده نمانده است تا امريكا بخواهد بعدها از آن ابزار استفاده کند؛ بنابراين اگر بتوانيم حداکثر تا نيمه اول سال آينده با استواري کامل بر اصول اعتقادي نظام بر اين تحريم ها همچون گذشته فائق آييم و عقب نشيني نکنيم، امريكا و دولت هاي غرب که ديگر هيچ ابزار تازه اي براي تحريم بيشتر عليه ايران ندارند به اين نتيجه خواهند رسيد که نظام جمهوري اسلامي ايران از اصول خود دست نخواهد کشيد و با توجه به آثار زيانبار اقتصادي که اين تحريم ها به خود غرب وارد مي کند، مجبور به عقب نشيني و کاهش تحريم ها خواهند شد.